Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

2T54001 : โรงพยาบาลแพร่

จังหวัด : แพร่
โทร : 083 3248970
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T57001 : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัด : เชียงราย
โทร : 0813724352
เวบไซต์ : http://www.crhospital.org/home/

2T60001 : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 080 1555579
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T63001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัด : ตาก
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T65001 : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

จังหวัด : พิษณุโลก
โทร : 055-230700
เวบไซต์ : www.budhosp.go.th/

2T67010 : โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 081 786 5674
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T70001 : โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 082 496 5735

2T72001 : โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081-384-6494
เวบไซต์ : www.yrh.moph.go.th/

2T76001 : โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 086 760 1975
เวบไซต์ : www.phrachomklao.go.th/

2T76002 : วิทยาลัยพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 088 946 4924
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T77001 : โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 084 413 6596
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T77009 : โรงพยาบาลหัวหิน

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
โทร : 088 645 4888
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T80001 : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
โทร : 086 471 4941
เวบไซต์ : www.mnst.go.th/

2T83001 : โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต

จังหวัด : ภูเก็ต
โทร : 081 737 8753
เวบไซต์ : www.vachiraphuket.go.th/index.php

2T90001 : ภาควิชาเวศศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

จังหวัด : สงขลา
โทร : 089 733 6411
เวบไซต์ : www.psu.ac.th

2T90002 : โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่

จังหวัด : สงขลา
โทร : 074 273 100 ต่อ 2111
เวบไซต์ : www.hatyaihospital.go.th/

2T91002 : โรงพยาบาลสตูล

จังหวัด : สตูล
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T92001 : โรงพยาบาลตรัง

จังหวัด : ตรัง
โทร : 0815356094
เวบไซต์ : http://www.tranghos.go.th/

2T94001 : โรงพยาบาลปัตตานี

จังหวัด : ปัตตานี
โทร : 0812775801
เวบไซต์ : http://www.pattanihos.com/

2T95001 : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

จังหวัด : ยะลา
โทร : 089 869 2776
เวบไซต์ : www.yala.ac.th/

1T14006 : โรงพยาบาลแสวงหา

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 061 4155832
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27004 : โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 092 310 2277
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T20003 : โรงพยาบาลบ้านบึง

จังหวัด : ชลบุรี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T32017 : โรงพยาบาลสนม

จังหวัด : สุรินทร์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T53004 : โรงพยาบาลน้ำปาด

จังหวัด : อุตรดิตถ์
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70011 : โรงพยาบาลบ้านคา

จังหวัด : ราชบุรี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T90006 : โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

จังหวัด : สงขลา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T45019 : โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

จังหวัด : ร้อยเอ็ด
โทร : 082 760 1669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T66002 : โรงพยาบาลพิจิตร

จังหวัด : พิจิตร
โทร : 087 209 4662
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

2T90003 : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี

จังหวัด : สงขลา
โทร : 0818851669
เวบไซต์ : http://www.somdejhospital.go.th/

T43007 : โรงพยาบาลเฝ้าไร่

จังหวัด : หนองคาย
โทร : 042417226
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9