เงื่อนไขการตรวจประเมินรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินรถที่จะขอรับการรับรองมาตรฐานเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน


ต้องมีลักษณะหรือได้รับการจดทะเบียน ดังนี้
๑. เป็นรถที่สังกัดในหน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ที่ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงานในระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน หรือผ่านการรับรองตามเกณฑ์ที่ สพฉ.กำหนด
๒. จดทะเบียนในนามหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคล หรือผู้ปฏิบัติการที่มีบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานของรัฐ หรือนิติบุคคล
๓. จดทะเบียน ต่อทะเบียน ชำระภาษีรถยนต์ และภาษีสรรพสามิตถูกต้องครบถ้วน
๔. ในกรณีเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผู้ป่วยต้องจดทะเบียนเป็นรถพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๕. การขอรับรองเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินครั้งแรก รถต้องมีอายุไม่เกิน ๗ ปี นับจากวันที่จดทะเบียน
๖. จัดให้มีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจโดยมีความคุ้มครองตามกรมธรรมรถยนต์