ระบบงานลงทะเบียน อบรม / สัมมนา / ประชุม

ลงทะเบียน รายงานสรุปยอดผู้ลงทะเบียน download เอกสารที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ภายใน
step1 step2 step3
1.กรอกเลขบัตรประชาชน 2.กรอกข้อมูลลงทะเบียน 3.ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
 
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกเลขบัตรประชาชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน
หมายเลขบัตรประชาชน   ***
เลือกการลงทะเบียน