Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม) โรงพยาบาลดอนสัก ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2566
การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (เกณฑ์เดิม+เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (เกณฑ์เดิม+เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม + เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) โรงพยาบาลอุ้มผาง ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม + เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม + เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม + เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566
การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม + เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2566
ขณะนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ
หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรที่เปิดรับสมัคร
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 1/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ครั้งที่ 1/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 1/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลกรุงเทพ ครั้งที่ 1/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลสระบุรี ครั้งที่ 1/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 2/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลสระบุรี ครั้งที่ 2/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลนครพิงค์ ครั้งที่ 3/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4/2566
R 2114 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา พฉพ. โรงพยาบาลขอนแก่น ครั้งที่ 7/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลพนม ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลภูเวียง ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลพิมาย ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลอากาศอำนวย ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ครั้งที่ 1/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 2/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลศรีบุญเรือง ครั้งที่ 4/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2566
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 9/2566