Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินหลักสูตรฝึกอบรม องค์กรฝึกอบรม
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลตรัง ครั้งที่ 1/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมการแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 1/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลภูกระดึง ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลปากชม ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลผาขาว ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลนาแห้ว ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี ครั้งที่ 3/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลเลย ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565
ขณะนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ
หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรที่เปิดรับสมัคร สมัครแล้วจำนวน รับสมัครจำนวน
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 1/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 2/2565 0 50
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2565 0 50