กรอกข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ


*** กรุณาตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทั้งชื่อและนามสกุล

หมายเหตุ :
  • 1. ข้อมูลเหล่านี้ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบอันเป็นการคุ้มครองประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
  • 2. เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตปฏิบัติหน้า และยังมีชีวิตอยู่
  • 3. กรณีตรวจสอบไม่พบ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่ โทรศัพท์: 0-2872-1608, 096-648-9388 หรือ e-mail: emsworkforce@niems.go.th
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)