การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
ลำดับหลักสูตรรายละเอียดหลักสูตรกรอกใบสมัคร
1
01 การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
2
02 การฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง
3
03 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
4
03_1 เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ฝึกหัด
5
04 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
6
04_1 นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฝึกหัด
7
05 หลักสูตรฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูงและการอำนวยการระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล
8
06 หลักสูตรผู้กำกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน
9
07 หลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
10
08 หลักสูตรผู้ประสานปฏิบัติการฉุกเฉิน
11
09 หลักสูตรพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
12
1.1 การฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
13
10 การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)