Content News
การสมัครสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาวสำหรับ นฉพ. (Long case) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ

เรื่อง การสมัครสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉินรายยาวสำหรับ นฉพ.

(Long case) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 

 

     สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะจัดให้มีการสอบประมวลผลการบูรณาการปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายยาวสำหรับ นฉพ. เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 2

ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563

โดยมีรายละเอียดการจัดสอบดังนี้

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

 

**สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  >>แบบฟอร์มการสมัคร<<

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

     1.ทำการสมัครสอบหน้าเว็บไซต์ http://register.niems.go.th/mainregister_npk/

     2.พิมพ์ใบชำระเงินและนำไปชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่กำหนดในใบชำระเงิน

หากไม่ทำการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อมูลการสมัครในครั้งนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

และหากประสงค์จะทำการสมัครสอบ ต้องทำการสมัครสอบใหม่อีกครั้ง

     3.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และกรอกรายละเอียด

ส่งกลับมาทาง E-mail : Wilasinee.a@niems.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563

เมื่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับแบบฟอร์มการสมัครแล้ว จะทำการส่งแบบประเมินการ

สอบไปยังผู้สมัครตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และจะทำหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลที่ผู้สมัครได้แจ้งว่า

จะทำการสอบ

     4.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะทำการส่งใบเสร็จรับเงิน ไปให้ทาง e-mail ของท่าน

ภายใน 5 วันทำการ หลังการชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย หากไม่ได้รับ กรุณาแจ้งกลับมาทาง

E-mail : niem_FC@niems.go.th พร้อมแนบใบชำระเงินของธนาคารกรุงไทย 

     5.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์

http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/

 

หมายเหตุ : การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย

 

**สามารถทำการสมัครสอบได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2563**

**สามารถทำการชำระเงินได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 17 สิงหาคม 2563**

 

ผู้ประสานงาน สพฉ.  :  คุณวิลาสินี อนันเต่า โทร 085-613-5704 หรือ 096-648-9388

                                   E-mail : Wilasinee.a@niems.go.th

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)