Content News
infographic ขั้นตอนการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ กับ ธ.ก.ส.

        ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ทำความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจัดทำบัตร Smart Card เพื่อมอบให้ผู้ปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อออกประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินและบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

        ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ให้ติดต่อขอรับบัตร Smart Card ได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามขั้นตอนการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ กับ ธ.ก.ส. ดังนี้

 

 

 

หมายเหตุ สำหรับใบประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจะดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งประกาศนียบัตรให้เหมือนเดิม

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)