Content News
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

         ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตร

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมานั้น

         ในการนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ดังเอกสารแนบนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

>>รายชื่อผู้สอบผ่าน<<

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)