ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อศป. จำนวน 1 ฉบับ
ประชาสัมพันธ์แจ้ง ประกาศ อศป.
 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง
เพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
 
อ่านประกาศ    >>>>> CLICK<<<<< 
 
 
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศ อศป. เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการเข้ารับการ อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง เพื่อการต่ออายุ
ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉิน การแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๒
 
อ่านประกาศ    >>>>> CLICK<<<<<
 
 
 
 
Download : 0
วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 2563 2:59:18
วันที่แก้ไข
20 มี.ค. 2563 5:39:30
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)