ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ MCQ ครั้งที่ ๑ และ OSCE

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

 

     ตามที่ ได้มีประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ)

ครั้งที่ ๑ และภาคปฏิบัติ (OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน

การแพร่ระบาดและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้เข้าสอบและผู้เกี่ยวข้อง อันเป็นความรับผิดชอบ

ต่อสังคมส่วนรวม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อการให้

ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งการจัดสอบ

ภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE) และเปิดรับสมัครสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และ

ภาคปฏิบัติ (OSCE) เพิ่มเติม ดังประกาศแนบท้ายนี้

 

     ทั้งนี้ การสอบภาคทฤษฎี (MCQ) จะจัด ณ สถาบันการศึกษาที่ผู้ขอรับการสอบสำเร็จการศึกษา

โดยจะประกาศแจ้งรายชื่อผู้สมัครสอบและสถานที่สอบอีกครั้ง ทางหน้าเว็บไซต์

     สถานที่จัดสอบตามสถาบันการศึกษามีดังนี้

     1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ คือ ห้องประชุมสมพร โพธินาม

        2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่สอบ คือ อาคาร ICT

     3.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่สอบ คือ

ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

     4.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถานที่สอบ คือ

ห้องบรรยาย 3 ชั้น M อาคารเพชรรัตน์

 

>>รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี (MCQ)<<

 

>>ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ<<

 

     โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสมัครสอบในรอบเพิ่มเติม และ รายชื่อผู้ที่ได้

ทำการสมัครสอบไปแล้วได้ที่เว็บไซต์ http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU2/

Download : 0
วันที่ประกาศ
12 พ.ค. 2564 2:55:17
วันที่แก้ไข
17 มิ.ย. 2564 2:24:53
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)