ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑ เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

          ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ประกาศแจ้งสถานที่สอบภาคทฤษฎี (MCQ)

ไปแล้วนั้น เนื่องจากทางสถาบันการศึกษาได้ประสานขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบบางแห่ง

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอแจ้งสถานที่สอบภาคทฤษฎี (MCQ) ครั้งที่ ๑

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ให้แก่ผู้สมัครสอบทราบ ดังนี้

๑.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานที่สอบ คือ ห้องประชุมสมพร โพธินาม

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

๒.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สถานที่สอบ คือ อาคาร ICT  >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

๓.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถานที่สอบ คือ ห้อง ๓๑๘-๓๑๙

ชั้น ๓ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดี

>>ตรวจสอบรายชื่อ<<

๔.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถานที่สอบ คือ

อาคารการุณยสภา ห้อง ๖๐๔,๖๐๕,๖๐๗,๖๐๘  >>ตรวจสอบรายชื่อ<<

 

>>ระเบียบการสอบภาคทฤษฎีและมาตรการ COVID-19<<

>>ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ<<

Download : 0
วันที่ประกาศ
29 มิ.ย. 2564 1:31:42
วันที่แก้ไข
29 มิ.ย. 2564 1:36:10
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)