ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) ระลอกใหม่ และได้เริ่มแพร่กระจายไปในพื้นที่ต่างๆหลายจังหวัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ผู้เข้าสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จึงขอเลื่อนการสอบ

ภาคปฏิบัติ (OSCE) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ตามประกาศที่แนบมานี้

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Download : 0
วันที่ประกาศ
19 ก.ค. 2564 11:08:06
วันที่แก้ไข
19 ก.ค. 2564 11:19:15
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)