อนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
อนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
     ตาม 28 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์” ประกอบด้วย
     (๑) กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ผู้แทนสภาการพยาบาล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
     (๒) หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย
     (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ กพฉ. แต่งตั้งจากบุคคล ดังต่อไปนี้
          ก. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง จำนวนสองคน
          ข. ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการแต่ละประเภท ประเภทละหนึ่งคน
          ค. ผู้ปฏิบัติการตามข้อ ๖ ด้านละหนึ่งคน
     ให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งพนักงานระดับผู้ช่วยเลขาธิการหรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษขึ้นไปคนหนึ่งเป็นรองเลขานุการ และแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักขึ้นไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
     ให้ กพฉ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอ กพฉ.ให้แต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตาม (๓) และให้นำความตามมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับกับการดำรงตาแหน่งและการพ้นตาแหน่งของอนุกรรมการตาม (๓) โดยอนุโลม
     ให้อนุกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกันเองให้อนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน โดยให้อนุกรรมการที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุมเพื่อดำเนินการเลือกประธาน ในกรณีที่
ประธานชั่วคราวได้รับเสนอชื่อให้เป็นประธาน ให้อนุกรรมการที่มีอาวุโสรองลงมาทำหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุม
     คณะอนุกรรมการมีหน้าที่และอำนาจ ตามข้อ 29 แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ ดังต่อไปนี้
     (๑) กำหนดคุณสมบัติ ลักษณะ และประเภทของบุคคล องค์กรการศึกษา องค์กรฝึกอบรม หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล และหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ที่เป็นผู้จัดทำ มคฉ.๑ หรือที่มีหน้าที่
รับรองความสามารถของผู้ปฏิบัติการตาม มคฉ.๑
     (๒) พิจารณากลั่นกรองร่าง มคฉ.๑ สาขาต่าง ๆ ก่อนเสนอให้ กพฉ. ประกาศกำหนด
     (๓) พิจารณากลั่นกรองร่างมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ปฏิบัติการก่อนเสนอให้ กพฉ. ประกาศกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
สามารถพัฒนาร่วมกัน หรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ด้วยกันได้ โดยให้สอดคล้องกับ
          ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
          ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
          ค. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (๔) กลั่นกรองแนวทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ รวมทั้งการกำหนดด้าน กลุ่ม สาขา คุณสมบัติ และเงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐาน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน ก่อนเสนอต่อ กพฉ. รวมทั้งกำหนดวิธีการการรับรองมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรมในองค์กรฝึกอบรม
     (๕) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการพัฒนาระบบคุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ การจัดทำมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน การเผยแพร่และการใช้ระบบ
คุณวุฒิฉุกเฉินการแพทย์ และการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งร่วมกับ สพฉ. ในการจัดทำแผนการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการ เสนอต่อ กพฉ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
     (๖) แต่งตั้งคณะทำงานหรือที่ปรึกษา หรือมอบหมายหน่วยจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อบังคับนี้หรือตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย
     (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ กพฉ. มอบหมาย
 
 
 
รายนามอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ (พ.ศ.๒๕๖๓-ปัจจุบัน)

๑.

พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม       

กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแพทย์ ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน         

อนุกรรมการ

๒.

รศ.ศิริอร สินธุ   

กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นผู้แทนสภาการพยาบาล         

อนุกรรมการ

๓.

ศ.บรรเจิด สิงคะเนติ

กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย         

อนุกรรมการ

๔.

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย         

อนุกรรมการ

๕.

นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.                      

อนุกรรมการ

๖.

นางสาวทิพา ชาคร

ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย          

อนุกรรมการ

๗.

นางพิชญา ทองโพธิ์

นายกสมาคมพยาบาลฉุกเฉินประเทศไทย

อนุกรรมการ

๘.

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย   

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๔) แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการรับรององค์กรฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗         

อนุกรรมการ

๙.

ผศ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ     

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๔) แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการรับรององค์กรฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุกรรมการ

๑๐.

รศ.ไชยพร ยุกเซ็น         

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๔) แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการรับรององค์กรฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

อนุกรรมการ

๑๑.

นายจิรกิตติ์ เฮงรัศมี       

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๔) แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการรับรององค์กรฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗         

อนุกรรมการ

๑๒.

นายอิสระ อริยะชัยพาณิชย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๔) แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการรับรององค์กรฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗     

อนุกรรมการ

๑๓.

นางนิตยา ภูริพันธ์         

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕ (๔) แห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการรับรององค์กรฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗         

อนุกรรมการ

๑๔.

ร.อ.อัจฉริยะ แพงมา

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ                   

อนุกรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ   กพฉ.มีมติ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบแต่งตั้ง พ.อ.สุรจิต สุนทรธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ในวาระเริ่มแรก

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)