สถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร ตามมติ คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์
สถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร ตามมติ คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

สถานะจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ. 8-60

ข้อมูลการอนุมัติประกาศนียบัตร นฉพ. 8-60

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

- สถานะจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุของ พฉพ. และอฉพ. 6-60

- ข้อมูลการอนุมัติประกาศนียบัตรต่ออายุของ พฉพ. และอฉพ. 6-60

 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ.และนฉพ.ฝึกหัด 9-60

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2560

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) พฉพ. 7-60 

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) พฉพ. 7-60 (9-10-2560) 

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (รายใหม่) 8-60

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) อฉพ. 8-60 [ผ่านการอบรมจากแหล่งฝึกอบรม]

 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (รายใหม่) อฉพ. 9-60

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (รายใหม่) พฉพและอฉพ. 9-60 (9-10-2560)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (รายใหม่) พฉพ. 10-60 (9-11-2560)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (รายใหม่) อฉพ. 10-60 (9-11-2560)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ)อฉพ8-60_9-60_10-60

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ)อฉพ11-60

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ)พฉพ11-60_อฉพ12-60

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

- ข้อมูลจัดส่งประกาศนียบัตร(รายใหม่)13-60(12-2-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ. 13-60 (12-3-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 1-61 (12-3-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 1-61 (12-3-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2561

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 2-61 (27-4-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ 2-61 (27-4-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ.ฝึกหัด 1/61-2/61 (23-3-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 3/2561 (25-5-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 3/2561 (25-5-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) อฉพ. และ พฉพ. 3/2561 (25-5-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานนะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 4/2561 (22-6-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 4/2561 (22-6-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 5/2561 (25-8-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 5/2561 (25-8-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ. 5/2561 (25-8-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร จฉพ.ฝึกหัด 6/2561 (28-9-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 6/2561 (28-9-2561) 

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 6/2561 (28-9-2561) 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 7/2561 (23-11-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 7/2561 (23-11-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 7/2561 (23-11-2561)

ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 7/2561 (23-11-2561)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 7/2561 (23-11-2561)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 1/2562 (25-01-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 1/2562 (25-01-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 1/2562 (25-01-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 1/2562 (25-01-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 1/2562 (25-01-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. ตามมติ กพฉ. 1/2562 (25-01-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. ตามมติ กพฉ. 1/2562 (25-01-2562)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 2/2562 (22-02-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 2/2562 (22-02-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 2/2562 (22-02-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 2/2562 (22-02-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 2/2562 (22-02-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. ตามมติ กพฉ. 2/2562 (22-02-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. ตามมติ กพฉ. 2/2562 (22-02-2562)

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 3/2562 (23-03-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 3/2562 (23-03-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 3/2562 (23-03-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 3/2562 (23-03-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 3/2562 (23-03-2562)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 5/2562 (02-05-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 5/2562 (02-05-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 5/2562 (02-05-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 5/2562 (02-05-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 5/2562 (02-05-2562)

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร ผจป. 6/2562 (27-06-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ. 6/2562 (27-06-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 6/2562 (27-06-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 6/2562 (27-06-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 6/2562 (27-06-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 6/2562 (27-06-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 6/2562 (27-06-2562)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 7/2562 (25-07-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 7/2562 (25-07-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 7/2562 (25-07-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 7/2562 (25-07-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 7/2562 (25-07-2562)

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 8/2562 (22-8-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 8/2562 (22-8-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร นฉพ. 8/2562 (22-8-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 8/2562 (22-08-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 8/2562 (22-08-2562)

 
ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 10/2562 (17-10-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 10/2562 (17-10-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 11/2562 (28-11-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 11/2562 (28-11-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 11/2562 (28-11-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 11/2562 (28-11-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 11/2562 (28-11-2562)

 

ข้อมุล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 12/2562 (23-12-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 12/2562 (23-12-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 12/2562 (23-12-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 12/2562 (23-12-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 12/2562 (23-12-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(อำนวยการ) พรจ. 12/2562 (23-12-2562)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(อำนวยการ) ผปป. 12/2562 (23-12-2562)

 

ข้อมูล ณ วันที่ -- กุมภาพันธ์ 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 1/2563 (25-1-2563)

 ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 1/2563 (25-1-2563)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 1/2563 (25-1-2563)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 1/2563 (25-1-2563)

 

ข้อมูล ณ วันที่ -- มีนาคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) จฉพ. 2/2563 (2-2-2563)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) พฉพ. 2/2563 (2-2-2563)

ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร(ต่ออายุ) อฉพ. 2/2563 (2-2-2563)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 2/2563 (2-2-2563)

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 2/2563 (2-2-2563)

 

ข้อมูล ณ วันที่ -- พฤษภาคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) นฉพ. 3/2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) จฉพ. 3/2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) พฉพ. 3/2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร (ต่ออายุ) อฉพ. 3/2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร พฉพ. 3/2563

- ข้อมูลการอนุมัติและสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร อฉพ. 3/2563

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (1 ปี)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร  พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร  อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ  นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ  เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรการต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

การประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 21 มกราคม 2564

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)

- ข้อมูลการอนุมัติและจัดส่งประกาศนียบัตรต่ออายุ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.)

 

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)