คำถามสำหรับ การออกประกาศนียบัตร
คำถามสำหรับ การออกประกาศนียบัตร
Q : หลังผ่านการฝึกอบรม จะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อใด
A : ๑. หลังจากท่านเข้ารับการฝึกอบรมจากองค์กรการฝึกอบรม ท่านจะต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จริงในหน่วยปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ครั้ง ภายในเวลา ๑๒๐ วัน (๔ เดือน) 
      ๒. เมื่อท่านฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินในสถานการณ์จริง ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งผลการฝึกให้องค์กรฝึกอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด 
      ๓. องค์กรฝึกอบรมสรุป รวบรวมผลการประเมินและสอบของผู้เข้าการอบรมทั้งหมดภายใน ๓๐ วันหลังครบกำหนดการฝึกในสถานการณ์จริง (ทั้งผลการประเมินเจตคติ ผลการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝึกในสถานการณ์จำลอง และการฝึกในสถานการณ์จริง ผู้ที่มีผลการประเมินและทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม)
      ๔. องค์กรฝึกอบรมส่งรายชื่อผู้ได้รับการรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม ให้ สพฉ. เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตร
      ๕. เมื่อ สพฉ.ได้รับเอกสารการยื่นขอรับประกาศนียบัตรจากองค์กรฝึกอบรม สพฉ. จะนำเสนอรายชื่อต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรเดือนละครั้ง และหลังการอนุมัติประกาศนียบัตร จะดำเนินการจัดพิมพ์ และจัดส่งภายใน ๓๐ วัน โดยจัดส่งไปยังองค์กรฝึกอบรม
**** หมายเหตุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สพฉ. จะดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งเฉพาะใบประกาศนียบัตร (ขนาด  A4) เท่านั้น สำหรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ (บัตรสีเขียวเดิม) จะยกเลิกการผลิต และจะออกเป็นบัตร Smart Card สพฉ.แทนโดยให้ผู้ปฏิบัติการไปติดต่อขอรับได้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามขั้นตอนการขอรับบัตร Smart Card สพฉ.
 
Q : สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตรที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ได้ตามช่องทางใด
A : สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร ได้ทางหน้าเว็บไซต์ http://register.niems.go.th/niEMS_EDU/View/Page.aspx?PageId=20200710013915224
 
Q : การขอรับบัตร Smart Card ธ.ก.ส. ต้องดำเนินการอย่างไร
A : ผู้ปฏิบัติการที่ประสงค์จะรับบัตร Smart Card ธ.ก.ส. สามารถศึกษาขั้นตอนการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการ กับ ธ.ก.ส.
 
Q : ประกาศนียบัตร/บัตรปฏิบัติการฉุกเฉินสูญหาย ต้องดำเนินการอย่างไร 
A :  ๑. แจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณี บัตรสูญหาย
      ๓. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม (โดยสามารถติดต่อขอเลขบัญชี โทร 02 872 1600 ต่อ 724) จากนั้นให้ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ สพฉ. 
 
Q : หากต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศนียบัตร/บัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน ต้องดำเนินการอย่างไร 
A : กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม “แบบยื่นคำร้องขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลประกาศนียบัตร/บัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน” และให้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียม (โดยสามารถติดต่อขอเลขบัญชี โทร 02 872 1600 ต่อ 724) จากนั้นให้ส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สพฉ.
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)