คำถาม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คำถาม อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Q : จบการศึกษา ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน ก่อนปี ๒๕๕๘ ต้องการขอรับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ต้องทำอย่างไร
A:   ๑. ยื่นแสดงความจำนงขอรับการสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต่อ สพฉ.
      ๒. เมื่อ สพฉ.ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์
      ๓. ตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนสมัครสอบตามช่องทางที่ สพฉ.กำหนด
      ๔. เข้ารับการสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
      ๕. ผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรจะต้องมีผลการสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
หมายเหตุ ติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบ ได้ทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์การศึกษา ฝึกอบรมและการให้ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)