ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

 

           ประกาศนียบัตรที่ได้สิทธิการขยายตามมติ กพฉ. ครั้งที่ 4/2563 และตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ กพฉ.ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.2563 พร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังนี้
 
1) หนังสือแจ้งเวียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 
2) หนังสือแจ้งเวียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
 
3) รายชื่อ ประเภทปฏิบัติการแพทย์
 
 
 
 
 
ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (พฉพ.)
 
 
 
 
 
ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) 
 
ทั้งนี้  
- ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในกลุ่มที่ 1  ได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตร  ไปถึงวันที่ 29 กันยายน 2564
- ผู้ที่มีสิทธิอยู่ในกลุ่มที่ 2  ได้รับการขยายอายุประกาศนียบัตร  ไม่เกิน 1 ปี หลังมคฉ. 1 บังคับใช้ หรือจนประกาศนียบัตรหมดอายุ
 
 
 
 

7) ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการการรับรององค์กร และหลักสูตรการศึกษาหรือการฝึกอบรมการให้ประกาศนียบัตรฯ

หมายเหตุ   หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่ มคฉ. 1 กำหนด  "ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ"
 
 
ประกาศ ณ วันที่  25   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)