ความเป็นมาของ อศป.
ความเป็นมาของ อศป.

 

                  ตามข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม  

          ผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม   พ.ศ. ๒๕๕๔  

          หมวด ๑ ข้อ ๕  ให้มีคณะอนุกรรมการ คณะหนึ่ง เรียกว่า  “ คณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา

          และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ  และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม”  

          เรียกโดยย่อว่า อศป.

               ประกอบด้วย

    ๑.     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉินใน กพฉ. เป็นประธานอนุกรรมการ

    ๒.     กรรมการใน กพฉ. จำนวนห้าคน ได้แก่ กรรมการผู้แทนแพทยสภาจำนวนสองคน กรรมการผู้แทนสภาการ

             พยาบาล จำนวน หนึ่งคน และกรรมการอื่นที่ กพฉ. เห็นชอบอีกจำนวนสองคนเป็นอนุกรรมการ

    ๓.     ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

             เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ

    ๔.     ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจำนวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ

    ๕.     ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กพฉ. แต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่

             ประจักษ์ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การศึกษา และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ จำนวนไม่เกินสี่คน เป็นอนุกรรมการ

    ๖.     ให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และจัดระบบ

             บริการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

 

        ให้อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ให้นำ

มาตรา ๘ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา ๙  แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  

มาบังคับใช้กับการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง และการพ้นตำแหน่งโดยอนุโลม 

 

 ได้กำหนดให้ อศป. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

๑.      พิจารณากลั่นกรองร่างหลักสูตรหลักที่จัดทำขึ้นตามประเภท ระดับ อำนาจหน้าที่  ขอบเขตความรับผิดชอบ

         ข้อจำกัด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติการที่ กพฉ. ประกาศ

          กำหนด ก่อนให้  กพฉ.รับรอง

๒.      รับรอง ต่ออายุ พัก หรือเพิกถอนการรับรององค์กรการศึกษาตามข้อบังคับนี้

๓.      อนุมัติให้ ต่ออายุ พัก หรือเพิกถอนประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม

         ตามข้อบังคับนี้

๔.     ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือตามที่ กพฉ. มอบหมาย

    

รายนามคณะอนุกรรมการ อศป.พ.ศ. ๒๕๕๔  - ๒๕๕๖

 

 

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

 

หมายเหตุ

 

นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย

ประธานคณะอนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

 

พันเอกสุรจิต  สุนทรธรรม

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนแพทยสภา

 

นายสุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนแพทยสภา

 

นางสาวศิริอร  สินธุ

อนุกรรมการ

ผู้แทนสภาการพยาบาล

 

นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กพฉ. เห็นชอบ

 

นายพิษณุ  มณีโชติ

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กพฉ. เห็นชอบ

 

 

นายวิทยา  ศรีดามา

อนุกรรมการ

ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ

ความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นางสาวอุบล  ยี่เฮ็ง

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

นางนันทนา  ศิริทรัพย์

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

 

๑๐

นางวิภาดา  วิจักขณาลัญฉ์

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

 

๑๑

นางสาวประภาพร  สุวรัตน์ชัย

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาล

 

๑๒

นายอนุรักษ์  อมรเพชรสถาพร

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์

 

๑๓

นายชาตรี เจริญชีวะกุล

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

 

๑๔

เรืออากาศเอกอัจฉริยะ  แพงมา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และจัดระบบบริการ

 

 


 


 

       รายนามคณะอนุกรรมการ อศป.  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

 

 

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

 

หมายเหตุ

 

นายวิทยา  ชาติบัญชาชัย

 

ประธานคณะอนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

พันเอกสุรจิต  สุนทรธรรม

 

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนแพทยสภา

นายณรงค์  ธาดาเดช

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนแพทยสภา

 

นางสาวศิริอร  สินธุ

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนสภาการพยาบาล

 

นายสุรเชษฐ์  สถิตนิรามัย

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง กพฉ. เห็นชอบ

 

นายวิทยา  ศรีดามา

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบความรู้ความชำนาญ

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

นางสาวอุบล  ยี่เฮ็ง

อนุกรรมการ

 

ผู้แทนสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

นางนันทนา  ศิริทรัพย์

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

 

นางวิภาดา  วิจักขณาลัญฉ์

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

 

๑๐

นางสาวประภาพร  สุวรัตน์ชัย

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาล

 

๑๑

นายอนุรักษ์  อมรเพชรสถาพร

อนุกรรมการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์

 

๑๒

นายอนุชา  เศรษฐเสถียร

อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

 

๑๓

เรืออากาศเอกอัจฉริยะ  แพงมา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบการ

แพทย์ฉุกเฉิน

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)