การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
Education
Education

                                                 การศึกษา

 

        การศึกษา (EDUCATION)

          องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ  จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน  โดยจะเป็นการจัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ  ารศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับ

โรงเรียน  วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร

และเงื่อนไขการศึกษาวิธีการศึกษาระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

        สำหรับหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คณะกรรมการการแพทย์

ฉุกเฉิน (กพฉ.)  อาศัยอำนาจตาม มาตรา ๑๑ (๖)   แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑

ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษา 

หรือ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรและเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษา

หรือ ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจุบันมีหลักสูตรการศึกษา    จำแนก ออกเป็น  ๒ ระดับ ประกอบด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

       หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

 

 

      การศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

    ๑. ประกาศ สพฉ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตร

        ปริญญาตรี สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖  (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

    ๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตรปริญญาสาขา

        วิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

    ๓. เงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติ

        การฉุกเฉินการแพทย์ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

    ๔. การเผยแพร่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ดำเนินการ  หลักสูตรวิทยาศาสตร

        บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

    ๕. เกณฑ์การรับรององค์กรการศึกษาที่ดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการ

         ฉุกเฉินการแพทย์    (เปิดอ่าน คลิ๊ก) 

 

    ๖. รายละเอียดเกณฑ์ เกี่ยวกับลักษณะ ความพร้อมในการจัดการศึกษา และทรัพยากรต่าง ๆ ของ

        องค์กรการศึกษาที่ขอรับรองการดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

        (เปิดอ่าน คลิ๊)

 

   ๗. ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาปฏิบัติการ

        ฉุกเฉินการแพทย์ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

 

    การศึกษาระดับอาชีวศึกษา

 

 

     ๑. ประกาศ สพฉ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตรหรือการฝึกอบรม

         สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

     ๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

         ชั้นสูงสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)   

 

     ๓. การกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

         และการอนุมัติ (เปิดอ่าน คลิ๊)

 

      ขั้นตอนและวิธีการในการขอรับรององค์กรหรือสถาบันการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

         สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (เปิดอ่าน คลิ๊ก)

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)