Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

002 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ (มติ กพฉ. 6/2561)

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

1T40005 : โรงพยาบาลชุมแพ

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 043311044
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40006 : โรงพยาบาลบ้านฝาง

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 084 428 6877
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T10010 : โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ
โทร : 086 977 0090
เวบไซต์ : http://www.smpkhos.go.th/home.php

1T11001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

จังหวัด : สมุทรปราการ
โทร : 089 534 2712

1T12001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : 081 782 7311
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T12002 : โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : 0914894466

1T13001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด : ปทุมธานี
โทร : 081 529 0439

1T14002 : โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T14003 : โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 0814387199
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T14004 : โรงพยาบาลป่าโมก

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 0934461669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T14005 : โรงพยาบาลสามโก้

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T15001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จังหวัด : อ่างทอง
โทร : 080-4255303
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T16001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด : ลพบุรี
โทร : 080 425 5303
เวบไซต์ : http://www.sbo.moph.go.th/sbo/

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 29