Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรได้รับการรับรองตามมคฉ. ๑

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

001 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

002 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ (มติ กพฉ. 6/2561)

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

002 : กลุ่มอนุมัติพิเศษ (มติ กพฉ. 6/2561)

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : -
เวบไซต์ : -

1T40005 : โรงพยาบาลชุมแพ

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 043311044
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T40006 : โรงพยาบาลบ้านฝาง

จังหวัด : ขอนแก่น
โทร : 084 428 6877
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T10010 : โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ
โทร : 086 977 0090
เวบไซต์ : http://www.smpkhos.go.th/home.php

1T10010 : โรงพยาบาลสมุทรปราการ

จังหวัด : สมุทรปราการ
โทร : 086 977 0090
เวบไซต์ : http://www.smpkhos.go.th/home.php

1T11001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : 089 534 2712

1T11001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

จังหวัด : นนทบุรี
โทร : 089 534 2712

1T12001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี
โทร : 081 782 7311
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T12001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี
โทร : 081 782 7311
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T12001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

จังหวัด : ปทุมธานี
โทร : 081 782 7311
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T12002 : โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว

จังหวัด : ปทุมธานี
โทร : 0914894466

1T13001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัด : ปทุมธานี
โทร : 081 529 0439

1T14002 : โรงพยาบาลโพธิ์ทอง

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T14003 : โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 0814387199
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T14004 : โรงพยาบาลป่าโมก

จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
โทร : 0934461669
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T14005 : โรงพยาบาลสามโก้

จังหวัด : อ่างทอง
โทร : 0836955112
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T15001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

จังหวัด : อ่างทอง
โทร : 080-4255303
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T16001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด : สิงห์บุรี
โทร : 080 425 5303
เวบไซต์ : http://www.sbo.moph.go.th/sbo/

1T17001 : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

จังหวัด : สิงห์บุรี
โทร : 089 961 1638
เวบไซต์ : www.chainathospital.org/web/

1T17001 : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

จังหวัด : สิงห์บุรี
โทร : 089 961 1638
เวบไซต์ : www.chainathospital.org/web/

1T18001 : โรงพยาบาลสระบุรี

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 089 539 2901
เวบไซต์ : http://www.srbr.in.th/

1T18001 : โรงพยาบาลสระบุรี

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 089 539 2901
เวบไซต์ : http://www.srbr.in.th/

1T18002 : โรงพยาบาลหนองแค

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 082 093 7887
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T18003 : โรงพยาบาลพระพุทธบาท

จังหวัด : ชัยนาท
โทร : 081 859 1762
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T18004 : โรงพยาบาลมวกเหล็ก

จังหวัด : สระบุรี
โทร : 089 243 4305
เวบไซต์ : http://www.muaklekhospital.com/

1T20002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี
โทร : 0818651446
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T21001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

จังหวัด : ระยอง
โทร : 089 405 1669
เวบไซต์ : http://www.rayonghealth.com/web/

1T22003 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 652 0328
เวบไซต์ : http://www.chpho.go.th/web2014/

1T22003 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 652 0328
เวบไซต์ : http://www.chpho.go.th/web2014/

1T22003 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

จังหวัด : จันทบุรี
โทร : 081 652 0328
เวบไซต์ : http://www.chpho.go.th/web2014/

1T23001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

จังหวัด : ตราด
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T24001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทร : 03 851 1640
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T24001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทร : 03 851 1640
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T24001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
โทร : 03 851 1640
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T25001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัด : ปราจีนบุรี
โทร : 037 213166 ต่อ 145
เวบไซต์ : http://www.pho.in.th/

1T26001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

จังหวัด : นครนายก
โทร : "โทรศัพท์ 037386390 Fax 037386392 มือถือ 0818635977 E-mail: nayok260@hotmail.com"
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T26002 : โรงพยาบาลนครนายก

จังหวัด : นครนายก
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T27001 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัด : สระแก้ว
โทร : 089 834 3939
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 614 รายการ
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 13