Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

คำถามของ Admin ขององค์กรฝึกอบรม

ประเด็นคำถามที่พบบ่อยเกียวกับเรื่ององค์กรการฝึกอบรม

คำถามของ Admin ขององค์กรฝึกอบรม

1.หลังจากได้  Username และ Password แล้ว ไม่สามารถใช้ Username และ Password  ได้

ตอบ ให้ทางองค์กรฝึกอบรมหรือผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมจดรายละเอียด  Username และ Password ให้ตรงกับที่เจ้าหน้าที่ ได้แจ้งกับทางองค์กรฝึกอบรม

       ให้ละเอียดทุกครั้ง เช่น ตัวอักษรของ Username จะมี 6 ตัว เป็นตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ และ Password  ก็ให้ดู ตัวอักษรว่าตัวพิมเล็กเสมอ

 

2.รูปถ่ายของผู้เข้าฝึกอบรมที่ถูกต้องควรเป็นเช่นไร

ตอบ 1 เป็นรูปถ่าย 2 นิ้ว ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB  ไฟล์รูป jpg, jpeg, png เท่านั้น   

        2 รูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ใส่ชุดสุภาพคอมีปก หรือชุดปฏิบัติการ พื้นหลังต้องเป็นสีฟ้าอ่อน  หรือสีขาว >> คลิกเพื่อดูตัวอย่าง << 

 

3.หลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วองค์กรฝึกอบรมต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ  3.1 เตรียมการยื่นขอรับประกาศนียบัตร ให้ผู้ผ่านการประเมินและสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

                 1) ผู้มีสิทธิขอรับประกาศนียบัตรต้องมีผลการประเมินและสอบ 4 ด้าน ได้แก่ การสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ สถานการณ์จำลอง และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง

                 2) ออกเอกสารรับรองการเป็นผู้ผ่านการประเมินและสอบ (Cert niem 04) ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม

                 3) บันทึกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ผ่านการประเมินและสอบ เข้าสู่ระบบศูนย์การศึกษา ฝึกอบรมฯ 

                 4) ทำหนังสือเพื่อส่งเอกสารการยื่นขอรับประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดย

                     4.1) ระดับ EMR ให้ทำหนังสือนำส่งพร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์ม Report EMR โดยไม่ต้องส่งแบบฟอร์ม Cert niem 01 รายบุุคคลให้ สพฉ.

                     4.2) ระดับ EMT ให้ทำหนังสือนำส่งพร้อมแนบเอกสารตามแบบฟอร์ม  Cert niem 01 รายบุุคคล พร้อมทั้งเอกสารที่กำหนดท้ายแบบฟอร์ม Cert niem 01 ให้ สพฉ. 

              5) จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเก็บไว้ที่องค์กรฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินครั้งต่อไป

                6) เมื่อ สพฉ. ได้รับเอกสารการยื่นขอรับปประกาศนียบัตร จะนำเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่านั้น ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติให้ประกาศนียบัตร

                7) เมื่อคณะอนุกรรมการอนุมัติประกาศนียบัตรแล้ว สพฉ.จะดำเนินการจัดพิมพ์และจัดส่งประกาศนียบัตรให้ภายใน 30 วันหลังการอนุมัติ โดยจะจัดส่งไปยังองค์กรฝึกอบรม

 

4.สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่ไหน

ตอบ  เข้าเว็บไซค์การศึกษาและฝึกอบรม http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Default.aspx  ในหน้าแรก ด้านซ้ายจะมีข้อมูลเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ  ให้ดาวโหลด