Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฝึกทักษะประกอบการอบรม

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้และต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

3 แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (SAR ระดับ EMR)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (SAR ระดับ EMT)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

7 แบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (SAR ระดับ EMR)   

8 แบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (SAR ระดับ EMT)

แนวทางการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรมในการยื่นขอรับประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง