Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ตามแนวทางข้อบังคับใหม่ New

   สำหรับองค์กรฝึกอบรม

      1. แบบฟอร์มยื่นคำขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ. New

      2. แบบฟอร์มแสดงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฝึกอบรมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑ New

      3. หนังสือรับรอง ผู้สำเร็จการฝึกอบรม CPD-EMS_เปลี่ยนผ่าน พฉพ 65 New
      4. Transition report แบบฟอร์มการรับรองรายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรเพื่อการเปลี่ยนผ่าน ฯ New

  สำหรับผู้ปฏิบัติการ New

      1.แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม New
 

 

 

 

---------------
ตามหลักสูตร เกณฑ์เดิม

1. แบบฟอร์มแสดงความพร้อมขององค์กรฝึกอบรมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑

2. แบบฝึกทักษะประกอบการอบรม (หลักสูตรเดิม)

3. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้และต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน (หลักสูตรเดิม/ผู้ปฏิบัติการเดิม)

4. แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน (หลักสูตรเดิม/ผู้ปฏิบัติการเดิม)

5. แนวทางการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรมในการยื่นขอรับประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง (หลักสูตรเดิม/ผู้ปฏิบัติการเดิม)