Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint)

- ประกาศ อศป. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2560

- การปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์

และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์

 

สื่อประชาสัมพันธ์ 

- แนวทางการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรมในการยื่นขอรับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

- หลักเกณฑ์ เงื่อนไข เกณฑ์และวิธีการการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์

- ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์

- การศึกษาต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (Continuing Education for Physician Assistant : CEPA)

 

- การดำเนินการขององค์กรตามข้อบังคับเดิม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับใหม่

 

- แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามบทเฉพาะกาล แห่งข้อบังคับ กพฉ. 

ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563