Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

1. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรหลักการฝึกอบรมช่วยอำนวยการ

พ.ศ. 2558

 

2. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การประเมินและสอบ

เพื่อการให้ประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง ประเภทปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2559

 

3.ประกาศสพฉ. เรื่องวิธีการและเกณฑ์การประเมินและสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตร

แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง

ประเภทปฏิบัติการแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

4. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การประเมินและสอบ

เพื่อการให้ประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม จากองค์กรการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง ประเภทปฏิบัติการอำนวยการ

 

5. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง วิธีการและเกณฑ์การประเมินและสอบ

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช) แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์

ขั้นพื้นฐาน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) จากองค์กรการศึกษาหรือ

ฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง

 

6. ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การได้รับ การเลื่อนขั้น และการประดับ เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. 2553