Content News
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT-B 115 ชม.)

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT-B 115 ชม.)

รับจำนวน ๔๐ คน  


-      รับสมัครวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

-      ประกาศคัดเลือกผู้อบรมวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

-      อบรมวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙

       yes สามารถสมัครผ่านระบบออนไลได้ที่ เว็ปไซด์ สพฉ.

>>>> http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/TNSFrontEnd/Default.aspx

 

๑. ค่าลงทะเบียน ท่านละ ,๕๐๐บาท  

   - (ค่าวิทยากร,ค่าเอกสาร,ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า และได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ตามที่ อศป.กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด)

- อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์

- ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่ง อศป. เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ์ศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ

- ไม่เคยต้องโทษจำคุยโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ

- ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ

- ไม่เป็นโรคที่ อศป. ประกาศกำหนด

- ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

๓. เอกสารประกอบการรับสมัคร 

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาวุฒิการศึกษา

- ใบรับรองแพทย์

- รูปถ่ายพื้นหลังสีฟ้า 2นิ้ว

*** ให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ถูกคัดเลือก นำเอกสารตัวจริงนำมายื่นในวันฝึกอบรม วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ***

 

๔. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อยืนยันการสมัครเข้าฝึกอบรม ที่่บัญชีธนาคารทหารไทย สาขายะลา

เลขที่บัญชี 399 - 240 - 2028  ชื่อบัญชี นายภัคณัฐ  วีรขจร

โดยส่ง หลักฐานการโอนเงินมาที่   E-Mail: Deaw1669@Gmail.com

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ขจรศักดิ์ ไชยนาพงศ์   091 592 1669

อาจารย์ภัคณัฐ  วีรขจร  เบอร์โทร 081 766 1669

E-mail: deaw1669@gmail.com

 
แหล่งข่าว : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)