Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

องค์กรฝึกอบรมที่ประสงค์ยื่นคำขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑

                  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรฝึกอบรมที่ประสงค์ยื่นคำขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม ตามมคฉ.๑ และตรวจสอบศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฝึกอบรมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  

๑) แบบฟอร์มยื่นคำขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรม ตามมคฉ.๑ (ทุกสาขา)

๒) แบบฟอร์มแสดงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรฝึกอบรมในการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมตาม มคฉ.๑ (SAR)

 

      คลิก ขอยื่นแบบฟอร์ม (login)