Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศ เกณฑ์และวิธีการ เพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตร 2565

ประกาศ คณะอนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ 

เรื่อง เกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อการต่ออายุประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๖๕

 

** (ประกาศฉบับนี้  จะใช้สำหรับผู้ปฏิบัติการที่สำเร็จการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ เรียบร้อยแล้ว) **

 

** สพฉ. จะมีการชี้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบอีกครั้ง 

** กรณีผู้ปฏิบัติการ ยังไม่ได้อบรมเปลี่ยนผ่านตามข้อบังคับใหม่ หากประสงค์จะต่ออายุประกาศนียบัตรตามเกณฑ์เดิม ให้ใช้เงื่อนไขตามเกณฑ์เดิม คลิก

 

ดาวน์โหลดประกาศฉบับลงนาม