ตรวจแบบประเมิน
  + แบบฟอร์ม ALS/ILS
  + แบบฟอร์ม BLS
  + แบบฟอร์ม FR
  รายงานแบบประเมิน
  + แบบร้อยละและค่าเฉลี่ย
  การจัดการผู้ใช้ระบบ
  + ผู้ใช้ระบบ
 
ลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2554