Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (เกณฑ์เดิม + เพิ่มเติมเนื้อหา เกณฑ์ใหม่) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ นาทวี ครั้งที่ 1/2566
ขณะนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ
หลักสูตรฝึกอบรม องค์กรที่เปิดรับสมัคร
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลนาแห้ว ครั้งที่ 1/2565
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ครั้งที่ 1/2565
R 1108 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา อฉพ. โรงพยาบาลตากฟ้า ครั้งที่ 1/2565
R 4124 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา จฉพ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565
R 4124 -การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตรสาขา จฉพ. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2565