Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินหลักสูตรฝึกอบรม องค์กรฝึกอบรม
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ครั้งที่ 1/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2/2565
พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ครั้งที่ 3/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลท่าชนะ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลบรบือ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลชุมแพ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลหนองกี่ ครั้งที่ 1/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลสามเงา ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลขามทะเลสอ ครั้งที่ 2/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 7/2565
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2565
ขณะนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครสอบ
ขณะนี้ไม่มีการเปิดรับสมัครฝึกอบรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน