การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
 
  
12345678910...
อ่านทั้งหมด   
 
   
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
แจ้งมติ อศป. เรื่องขยายเวลาดำเนินการฝึกอบรมขององค์กรฝึกอบรม
ประกาศแจ้ง เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมา ...
ประกาศแจ้งเลื่อนการสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงามตามภารกิจ (ลูกจ้างโครงการรายปี)
ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อศป. จำนวน 1 ฉบับ
เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตามภารกิจ (ลูกจ้างโครงการรายปี) จำนวน 4 อัตรา
ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศ อศป. จำนวน 5 ฉบับ
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก EMT รุ่น 1/63 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก EMT รุ่น 1/63 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
อ่านทั้งหมด   
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)