การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
 
  
1234567
อ่านทั้งหมด   
 
   
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Longcase
ประกาศแจ้ง การลงทะเบียนผู้เข้าสอบคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประกาศแจ้ง สถานที่สอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (5 ปี)
หน่วยงานพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 อัตรา
แผนที่แสดงองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป.วันที่ 24 มีนาคม 2560
แจ้งองค์กรการฝึกอบรมที่ผ่านการตรวจรับรองจาก อศป. วันที่ 22 ธันวาคม 2559
แผนที่แสดงองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
แจ้งข้อมูลองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
แผนที่แสดงองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป.วันที่ 29 กันยายน 2559
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื ...
อ่านทั้งหมด   
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)