การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
 
  
12345678
อ่านทั้งหมด   
 
   
แจ้งรายชื่อองค์กรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อศป. วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ประชาสัมพันธ์แจ้ง แนวทางการต่ออายุประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สำหรับผู้ที่ประกาศนียบัตรห ...
ประกาศคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเ ...
แนวทางการดำเนินการในการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ...
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบการบูรณาการประมวลผลการปฏิบัติการฉุกเฉินแบบรายยาว (Long case) ประจำปี 25 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินกา ...
ประกาศรับสมัคร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (Emergency medical R ...
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรครู ก ต้นแบบ วันที่ 4-15 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลเลิดสิน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (นฉพ.) ภาคปฏิบัติ (OSCE) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติกา ...
อ่านทั้งหมด   
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)