การศึกษา
การฝึกอบรม
การสอบเพื่อประกาศนียบัตร
 
 
 
  
123456789
อ่านทั้งหมด   
 
   
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติกา ...
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมปฏิบัติกา ...
ประกาศรับสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๕ ปี)
ตรวจสอบชื่อ และที่อยู่ในการจัดส่งประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (จฉพ.)
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช ...
ประกาศแจ้ง การลงทะเบียนผู้เข้าสอบคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ประกาศแจ้ง สถานที่สอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (5 ปี)
หน่วยงานพัฒนากำลังคนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ จำนวน 3 อัตรา
แผนที่แสดงองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก อศป.วันที่ 24 มีนาคม 2560
แจ้งองค์กรการฝึกอบรมที่ผ่านการตรวจรับรองจาก อศป. วันที่ 22 ธันวาคม 2559
อ่านทั้งหมด   
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)