ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ และ OSCE เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ (OSCE)

เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๓

 

     ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้จัดให้มีการสอบภาคทฤษฎี (MCQ) และภาคปฏิบัติ

(OSCE) เพื่อการให้ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

     บัดนี้ คณะทำงานประเมินและการสอบเพื่อการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่าน

การศึกษาหรือฝึกอบรมจากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป. รับรอง ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉิน

การแพทย์ ได้พิจารณาและรับรองผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคทฤษฎี (MCQ) และ ภาคปฏิบัติ (OSCE) ตามประกาศและรายชื่อ

แนบท้ายประกาศนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศสถาบัน             รายชื่อผู้สอบผ่าน MCQ           รายชื่อผู้สอบผ่าน OSCE

 

Download : 0
วันที่ประกาศ
18 พ.ย. 2563 8:47:41
วันที่แก้ไข
18 พ.ย. 2563 9:04:20
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)