ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฝึกทักษะประกอบการอบรม

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการให้และต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

3 แบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉิน

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์

    ขั้นพื้นฐาน (SAR ระดับ EMR)

แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วย 

   ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (SAR ระดับ EMT)

6 แบบประเมินตนเองเพื่อขอเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

   (กรม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)

7 แบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุเป็นองค์กรฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (SAR ระดับ EMR)   

8 แบบประเมินตนเองเพื่อขอต่ออายุเป็นองค์กรฝึกอบรมปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง

   (SAR ระดับ EMT)

แนวทางการดำเนินการขององค์กรฝึกอบรมในการยื่นขอรับประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)