คำถามสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตร
คำถามสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตร
Q : เอกสารที่ใช้ประกอบการต่ออายุประกาศนียบัตรต้องมีอะไรบ้าง
A : เอกสารประกอบการยื่นต่ออายุมีดังนี้ 
     - Cert.niem 02 แบบยื่นคำขอต่ออายุประกาศนียบัตร
     - Cert.niem 03.1 แบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติเพื่อการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตร (กรณีมีหน่วยงานต้นสังกัด)
     - ใบรับรองแพทย์ (กรณีไม่มีหน่วยงานต้นสังกัด)
     - แนบผลงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการต่ออายุ
ท่านสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
Q : การอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สามารถอบรมที่ใดได้บ้าง
A : ผู้ปฏิบัติการที่จะต้องใช้หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุประกาศนียบัตร จะต้องมีหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จากองค์กรการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ อศป.รับรอง หรือสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย หรือสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย หรือวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย รับรอง และหนังสือรับรองนั้นยังไม่หมดอายุ
 
Q : ใครบ้างที่ได้รับสิทธิการขยายอายุประกาศนียบัตรตามมติ กพฉ. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส COVID-19
A : ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >> CLICK
 
Q : ใครบ้างที่มีสิทธิใช้ประกาศนียบัตรฉบับเดิมต่อไปอีกหนึ่งปีหลัง มคฉ.๑ มีผลบังคับใช้ ตามบทเฉพาะกาลแห่งข้อบังคับ กพฉ. ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ.๒๕๖๓
A : ศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
Q : คะแนน CEPA คืออะไร ขอรับได้อย่างไร
A : ศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
Q : องค์กรใดบ้างที่สามารถขอคะแนน CEPA ได้
A : ศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
Q : ขั้นตอนการขอรับคะแนน CEPA องค์กรต้องทำอย่างไร
A : ศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
Q : ขั้นตอนการขอรับคะแนน CEPA ด้วยตนเอง ต้องทำอย่างไร
A : ศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
Q : สามารถตรวจสอบคะแนน CEPA ของตนเองได้อย่างไร
A : ศึกษาข้อมูลได้ที่ >> CLICK
 
คำถาม - คำตอบ การต่ออายุประกาศนัยบัตร การขยายอายุประกาศ   >> CLICK<<
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ emsworkforce@niems.go.th โทรศัพท์ : ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๘ , ๐๙๖-๖๔๘-๙๓๘๘ โทรสาร ๐-๒๘๗๒-๑๖๐๓
Application version 1.0.2.5 (Last Update 13/03/2560 16:40)