Thailand Registry of Emergency Medical Technicians (TREMT)
ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฝึกอบรม

         องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ที่จะดำเนินการ จัดการศึกษาสำหรับผลิตผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะเป็นการ
จัดการศึกษาในระบบ ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 จำแนกการศึกษาออกมี 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ) โดยการศึกษาในระบบ มักเป็นการจัดการเรียนการสอน ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย และในระดับ มหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร และเงื่อนไขการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษา การวัดประเมินผล ที่แน่นอน

1T60009 : โรงพยาบาลโกรกพระ

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 084 490 8054
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60010 : โรงพยาบาลแม่วงก์

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 061 084 2976
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60011 : โรงพยาบาลไพศาลี

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 089 639 2332
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T60012 : โรงพยาบาลบรรพตพิสัย

จังหวัด : นครสวรรค์
โทร : 089 706 8181
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T6007 : โรงพยาบาลท่ายาง

จังหวัด : เพชรบุรี
โทร : 089 699 3409
เวบไซต์ : -

1T61001 : โรงพยาบาลอุทัยธานี

จังหวัด : อุทัยธานี
โทร : 086 216 9869
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T62001 : โรงพยาบาลคลองขลุง

จังหวัด : กำแพงเพชร
โทร : 086 441 3620
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T63002 : โรงพยาบาลแม่สอด

จังหวัด : ตาก
โทร : 055 531224 ต่อ 1222
เวบไซต์ : www.maesot-hospital.com/

1T63003 : โรงพยาบาลแม่ระมาด

จังหวัด : ตาก
โทร : 098 586 4829
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T63004 : โรงพยาบาลท่าสองยาง

จังหวัด : ตาก
โทร : 091 735 3671
เวบไซต์ : hospital.thasongyang.com/

1T63005 : โรงพยาบาลพบพระ

จังหวัด : ตาก
โทร : 055 569211
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T63006 : โรงพยาบาลบ้านตาก

จังหวัด : ตาก
โทร : 089 5633291
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T63007 : โรงพยาบาลวังเจ้า

จังหวัด : ตาก
โทร : 081 604 6990
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T63008 : โรงพยาบาลอุ้มผาง

จังหวัด : ตาก
โทร : 093 298 8969
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T63009 : โรงพยาบาลสามเงา

จังหวัด : ตาก
โทร : 089 856 9514
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T64001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

จังหวัด : สุโขทัย
โทร : 081 675 0096

1T65002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัด : พิษณุโลก
โทร : 081 973 6478
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T66001 : โรงพยาบาลวชิรบารมี

จังหวัด : พิจิตร
โทร : 081 604 2881
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67001 : โรงพยาบาลชนแดน

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 086 201 6415
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67002 : โรงพยาบาลเขาค้อ

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 091 843 5954
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67003 : โรงพยาบาลหล่มสัก

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 081 886 6507
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67004 : โรงพยาบาลศรีเทพ

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 083 635 9242
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67005 : โรงพยาบาลหนองไผ่

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 081 8876420
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67006 : โรงพยาบาลบึงสามพัน

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 092 0325360
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67007 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 086 795 0474
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67008 : โรงพยาบาลวังโป่ง

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 089 643 7135
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T67009 : โรงพยาบาลวิเชียรบุรี

จังหวัด : เพชรบูรณ์
โทร : 085 054 9143
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70002 : โรงพยาบาลปากท่อ

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 061 3981323
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70003 : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 081 880 4936
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70004 : โรงพยาบาลบ้านโป่ง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 081 290 2324
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70005 : โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

จังหวัด : ราชบุรี
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70006 : โรงพยาบาลโพธาราม

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 086 319 8965
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70007 : โรงพยาบาลสวนผึ้ง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 061 350 9259
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70008 : โรงพยาบาลบางแพ

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 094 675 9508
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70009 : โรงพยาบาลวัดเพลง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 089 258 9307
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T70010 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

จังหวัด : ราชบุรี
โทร : 092 253 5537
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T71001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัด : กาญจนบุรี
โทร : 082 291 1155
เวบไซต์ : http://old.kanpho.go.th/

1T72002 : โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 795 8441
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72003 : โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 0865608745
เวบไซต์ : http://www.dbhosp.com/

1T72004 : โรงพยาบาลด่านช้าง

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 827 6820
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72005 : โรงพยาบาลสามชุก

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 089 896 7289
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72006 : โรงพยาบาลศรีประจันต์

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 986 7506
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72007 : โรงพยาบาลอู่ทอง

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 090 909 2302
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72008 : โรงพยาบาลบางปลาม้า

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 086 092 1195
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72009 : โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 086 017 2658
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T72010 : โรงพยาบาลดอนเจดีย์

จังหวัด : สุพรรณบุรี
โทร : 081 436 9929
เวบไซต์ : http://www.donchedihospital.net/

1T73001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

จังหวัด : นครปฐม
โทร : 085 172 8899
เวบไซต์ : http://nptho.moph.go.th

1T74001 : โรงพยาบาลสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร
โทร : 081 694 0306
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T74002 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัด : สมุทรสาคร
โทร :
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

1T75001 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัด : สมุทรสงคราม
โทร : 086 5408632
เวบไซต์ : ไม่มีข้อมูล

จำนวนทั้งหมด 431 รายการ
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9